Basisboek integrale veiligheid
   

  Afkortingenlijst

  AC Action Directe (België)
  AES Advanced Encryption Standard
  AID Algemene Inspectiedienst
  AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
  A&K-analyse Afhankelijkheids- en Kwetsbaarheidsanalyse
  AMA alleenstaande minderjarige asielzoeker
  AMvB algemene maatregel van bestuur
  APV algemene plaatselijke verordening
  Arbowet Arbeidsomstandighedenwet
  ATB Automatische Treinbeïnvloeding
  Atb Alerteringssysteem Terrorismebestrijding
  BB Bescherming Bevolking
  BBE-m Bijzondere Bijstandseenheid-mariniers
  Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen
  BHV bedrijfshulpverlening
  BLEVE Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion
  BOA buitengewoon opsporingsambtenaar
  BOT bedrijfsopvangteam
  BPVS Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol
  BR Brigatte Rosse (Italië)
  Brzo Besluit risico’s en zware ongevallen
  BSB Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten
  BVO bedrijfsveiligheidsorganisatie
  Bvr Besluit veiligheidsregio’s
  B&W college van burgemeester en wethouders
  BZ ministerie van Buitenlandse Zaken
  BZK ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  CBRN chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair
  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
  CCR Centrale Commissie voor de Rijnvaart
  CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
  CdK commissaris van de Koningin
  CDS Commandant der Strijdkrachten
  CERT Computer Emergency Response Team
  CJIB Centraal Justitieel Incassobureau
  CoESS Confederation for European Security Services
  CoPI Commando Plaats Incident
  CoRT Commando Rampterrein
  CPA Centrale Post Ambulance
  CtC Communities that Care
  CT-infobox Contraterrorisme Infobox
  CTS Criminal Justice Systems
  CvD-G Commandant van Dienst Geneeskundig
  DALY Disability Adjusted Life Years
  DCC-IenM Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing
  dDOS distributed Denial Of Servive
  DGPJS Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties
  DGRR Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
  DGV Directoraat-Generaal Veiligheid
  Dienst IPOL Dienst Internationale Politiesamenwerking
  DJI Dienst Justitiële Inrichtingen
  DKDB Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging
  DMO Defensie Materieel Organisatie
  DNR Dienst Nationale Recherche
  DNRI Dienst Nationale Recherche Informatie
  DSI Dienst Speciale Interventies
  DTN Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland
  DVB Directie Veiligheidsbeleid
  EASA European Aviation Safety Agency
  ELenI ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
  EOD Explosieven Opruimingsdienst Defensie
  EPD Elektronisch Patiënten Dossier
  ERV Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid
  ESM Enquête Slachtoffers Misdrijven
  ETA Euskadi Ta Askatasuna
  ETCS European Train Control System
  EU Europese Unie
  FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
  FIST Force, Information, Space en Time
  FLN Front de Libération Nationale (Algerije)
  FVO Food and Veterinary Office
  GBA gemeentelijke basisadministratie
  GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
  GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
  GHOR oorspronkelijk: Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen; sinds de Wvr: de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio
  GMK Gemeenschappelijke Meldkamer
  GOT Gemeentelijk Operationeel Team
  GPZ gebiedsgebonden politiezorg
  GR groepsrisico
  GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure
  GROP GGD Rampenopvangplan
  GS Gedeputeerde Staten
  GSB grotestedenbeleid
  Gw Grondwet
  HKS Herkenningsdienstsysteem
  HS-GHOR Hoofd Sectie GHOR
  IAC Informatie- en Adviescentrum
  IBT Interne Bijstand Team
  ICAO International Civil Aviation Organisation
  ICVS International Crime Victims Survey
  IenM ministerie van Infrastructuur en Milieu
  IFV Instituut Fysieke Veiligheid
  IGO informatiegestuurde opsporing
  IGP informatiegestuurde politie
  ILP intelligence-led policing
  IMO Internationale Maritieme Organisatie
  IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
  IOOV Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid
  IPO Interprovinciaal Overleg
  IPOL Dienst Internationale Politiesamenwerking
  IRA Irish Republican Army
  ISP Internet Service Provider
  ISRD International Self-reported Delinquency Study
  IVM Integrale Veiligheids Monitor
  IVW Inspectie Verkeer en Waterstaat
  JREC Julia Richman Education Complex
  KL Koninklijke Landmacht
  KLPD Korps landelijke politiediensten
  KLu Koninklijke Luchtmacht
  KM Koninklijke Marine
  KMar Koninklijke Marechaussee
  Kmarns Korps Mariniers
  LDM Landelijke Deskundigheidsmakelaar
  LFR Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding
  LMD Landelijk Management Development
  LOC loss of containment
  LOCC Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum
  LOO-IV Landelijk Opleidingen Overleg Integrale Veiligheid
  LPTV Landelijk Parket Team Verkeer
  MAIS Maximum Abbreviated Injury Score
  MDI Meldpunt Discriminatie op Internet
  ME Mobiele Eenheid
  MIVD Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
  MKA Meldkamer Ambulancedienst
  MKI Meldpunt Kinderporno op Internet
  MKZ mond-en-klauwzeer
  MMT Mobiel Medisch Team
  MTV Mobiel Toezicht Veiligheid
  MUAC Maastricht Upper Air Control Centre
  NatRes Nationale Reserve
  NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
  Nbbe Nederlands bureau brandweerexamens
  NBW Nationaal Bestuursakkoord Water
  NCC Nationaal Crisiscentrum
  NCS National Crime Survey
  NCTb Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
  NCVS National Crime Victimization Survey
  NIFV Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
  NMP-4 Nationaal Milieubeleidsplan 4
  NSCR Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
  NSO Nationaal Scholierenonderzoek
  NTD Notice and Take Down
  NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
  nVWA nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
  OGS ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen
  OL Operationeel Leider
  OM Openbaar Ministerie
  OPCW Organisation for Prohibition of Chemical Weapons
  OT Operationeel Team
  OTO opleiden, trainen en oefenen
  OvD-G Officier van Dienst Geneeskundig
  OvD-P Officier van Dienst Politie
  OVSE Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
  PAC Programma Aanpak Cybercrime
  Paris MoU Paris Memorandum of Understanding
  PBW Penitentiaire beginselenwet
  PBZO preventiebeleid ter voorkoming van zware ongevallen
  PD Plantenziektenkundige Dienst
  PDCA plan, do, check, act
  PKK Partiya Karkerên Kurdistan
  PMB Politiemonitor Bevolking
  POG Preventieve Openbare Gezondheidszorg
  POLS Permanent Onderzoek Leefsituatie
  PPS publiek-private samenwerking
  PR plaatsgebonden risico
  PS Provinciale Staten
  PSHOR Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
  QRA kwantitatieve risicoanalyse
  RAF Rote Armee Fraktion (Duitsland)
  RAV Regionale Ambulance Voorziening
  RBT Regionaal Beleidsteam
  RIE risico-inventarisatie en -evaluatie
  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  RMC Regionaal Militair Commando
  ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorgketen
  ROT Regionaal Operationeel Team
  SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
  SIGMA Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
  SMH Spoedeisende Medische Hulpverlening
  SOP Standard Operating Procedure
  Sr Wetboek van Strafrecht
  STS stoptonend seinpassage
  Sv Wetboek van Strafvordering
  SWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
  SZW ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  TMO Taskforce Management Overstromingen
  Tw Telecommunicatiewet
  UIM Unit Interventie Mariniers
  UvW Unie van Waterschappen
  VAAC Volcanic Ash Advisory Center
  VbbV Veiligheid begint bij Voorkomen
  VBV Vakvereniging Brandweer vrijwilligers
  VenJ ministerie van Veiligheid en Justitie
  VenW ministerie van Verkeer en Waterstaat
  VM Veiligheidsmonitor
  VN Verenigde Naties
  VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  VPB Vereniging van Particuliere Beveiligingsondernemingen
  VPT Veilige Publieke Taak
  VR veiligheidsrapportage
  VROM ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  VVN Veilig Verkeer Nederland
  VWA Voedsel- en Warenautoriteit
  VWS ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Waz Wet ambulancezorg
  WBP Wet bescherming persoonsgegevens
  Wet BIBOB Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Wet RO Wet op de rechterlijke organisatie
  Wghor Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
  WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
  Wpbr Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Wpg Wet publieke gezondheid
  WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
  Wrzo Wet rampen en zware ongevallen
  WTM Wet terroristische misdrijven
  Wvr Wet veiligheidsregio’s
  YLD Years Lived with Disability
  YLL Years of Life Lost