Basisboek integrale veiligheid
   

  Vervallen hoofdstukken eerste druk

  Hier vindt u de hoofdstukken van de eerste druk van Basisboek integrale veiligheid, die bij de tweede druk van dit boek zijn komen te vervallen. Deze hoofdstukken zijn te downloaden in PDF-formaat.

   

  Download PDF  5  Van government naar governance

  Download PDF  6  Veiligheid vanuit juridisch perspectief

  Download PDF  8  Sociale controle

  Download PDF19  Onderwijs en onderzoek

  Download PDF20  Leefbaarheid

   

  Damen, M. (2010) De invloed van de omgevingskwaliteit op de beoordeling van de leefbaarheid door bewoners. Tijdschrift voor Veiligheid, 9, 1, 22-43.

  Analyse van het onderdeel ‘Sociaal-Fysiek’ van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) van het ministerie van VROM heeft op geografisch detailniveau informatie ontsloten over hoe bewoners kenmerken van buurten en straten ervaren. Door gebruik te maken van oordelen van bewoners, observaties van getrainde inspecteurs en registraties die inzicht geven in de omgevingscondities (kenmerken van de bevolking, woningvoorraad, enz.) in de straten en buurten waar de WoON-respondenten wonen, zijn relaties geïdentificeerd tussen beleving en waardering van de leefbaarheid, de persoonlijke omstandigheden van de respondenten en kenmerken van de woonomgeving. In het artikel wordt aan de hand van de beleving van de sociale en fysieke veiligheid door bewoners verkend of de fysieke kwaliteit van de wijk van invloed is op het oordeel van de bewoners over de leefbaarheid van de wijk.

   

  Pleysier, S. en J. Declerck (2006) Over hondenpoep en hangjongeren: Een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen in parken en groenzones. Tijdschrift voor Veiligheid, 5, 1, 5-20.

  Parken en groenzones vormen vanuit de hun kenmerkende fysieke structuur en maatschappelijke functies een relevante context voor de analyse van overlast en onveiligheid; in deze bijdrage staat een kwalitatief, explorerend onderzoek naar overlastervaringen in vijf parken in de Belgische politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) centraal. Het onderzoek werd verricht op verzoek van het politiecollege van de politiezone en het stadsbestuur van de stad Kortrijk, en vanuit de vaststelling dat burgers in toenemende mate klachten en eisen met betrekking tot toezicht in verschillende parken en groenzones formuleerden. Het doel van het onderzoek, en daarmee ook van deze bijdrage, ligt in een brede reflectie over een geïntegreerde aanpak van de problematiek, die de lokaliteit overstijgt, en eveneens aanzet tot concrete, maar genuanceerde oplossingsstrategieën als een pasklaar antwoord op het overlastfenomeen. Op deze wijze worden de onderzoeksresultaten niet alleen teruggekoppeld aan enkele inhoudelijke en theoretische uitgangspunten, maar eveneens, bij wijze van discussie, getoetst op hun bruikbaarheid bij het uittekenen van een gedifferentieerd ‘overlastbeleid’.

   

  Download PDF24  Toekomstvisies op sociale veiligheid