Basisboek integrale veiligheid

Tijdschrift voor Veiligheid

Van ieder artikel kunt u een korte samenvatting raadplegen. Indien u toegang heeft tot de online versie van het Tijdschrift voor Veiligheid kunt u tevens doorklikken naar het gehele artikel.

Pleysier, S. (2011) Over objectieve en subjectieve onveiligheid. En de (on)zin van het rationaliteitdebat.
Tijdschrift voor Veiligheid
, 10, 4, 24-40.

In deze bijdrage gaan we in op het hart van het onderzoek naar het fenomeen angst voor criminaliteit. Reeds van bij de oorsprong wordt de onderzoekstraditie geconfronteerd met de schijnbaar paradoxale observatie dat vrouwen en ouderen in onderzoek vaak een grotere angst voor criminaliteit rapporteren, niettegenstaande het feit dat juist deze groepen ‘objectief’ gezien minder kans maken om het slachtoffer van criminaliteit te worden. Deze ‘fear victimization paradox’ heeft de literatuur ondergedompeld in een dominant debat over de rationaliteit van de angst voor criminaliteit, waarbij in grote lijnen twee paradigma’s te onderscheiden zijn: een rationalistisch en een symbolisch paradigma. Alhoewel de ‘fear victimization paradox’ en deze twee centrale paradigma’s in zekere zin ideale handvatten zijn bij een vluchtige verkenning van de literatuur, en bovendien illustreren hoe identieke observaties aanleiding geven tot zeer uiteenlopende verklaringen, of zelfs beleidsimplicaties, argumenteren we in deze bijdrage dat zowel de ‘fear victimization paradox’ als het daaruit ontstane rationaliteitdebat de onderzoekstraditie in belangrijke mate heeft gegijzeld met een in veel opzichten onzinnig en overbodig debat.

 

Roeser, S. (2007) Morele intuïties over risico’s.
Tijdschrift voor Veiligheid, 6, 4, 35-50.

Psychologen, sociologen en empirisch besliskundigen zijn het erover eens dat als het over risico’s gaat intuïtieve oordelen een slechte raadgever zijn. Er is echter een belangrijke ambiguïteit inherent aan oordelen over risico’s. Dergelijke oordelen kunnen risico’s in puur kwantitatieve zin betreffen, maar ze kunnen ook de morele aanvaardbaarheid van een risico betreffen. Terwijl intuïties inderdaad een slechte raadgever zijn met betrekking tot het kwantitatieve aspect van risico-oordelen, zouden intuïties onvermijdelijk en legitiem kunnen zijn met betrekking tot normatieve of morele risico-oordelen. Dit is inderdaad de positie die ik in dit artikel zal verdedigen.