Basisboek integrale veiligheid

Aanvullingen & verbeteringen

Op p. 58 staat bij de bespreking van de schakels van de veiligheidsketen onder Preparatie: ‘In de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding ligt onder meer vast dat gemeenten plannen moeten maken waarin de rampenbestrijding is geregeld. Dat is preparatie op gemeentelijk niveau.’ De Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding is, evenals enkele andere wetten aangaande de veiligheid, per 1 oktober 2010 vervallen vanwege het op die datum in werking treden van de Wet veiligheidsregio's (Wvr). De preparatie op gemeentelijk niveau is nu geregeld in de Wvr. Conform artikel 2 van de Wvr is het college van Burgemeester en Wethouders belast met de voorbereiding van de rampenbestrijding in een afzonderlijke gemeente. Op bovengemeentelijk niveau is in het bijzonder de veiligheidsregio belast met preparatietaken. Zie hierover verder paragraaf 13.3.