Basisboek integrale veiligheid

Tijdschrift voor Veiligheid

Van ieder artikel kunt u een korte samenvatting raadplegen. Indien u toegang heeft tot de online versie van het Tijdschrift voor Veiligheid kunt u tevens doorklikken naar het gehele artikel.

Sluis, A. van, L. Cachet en A. Ringeling (2007) Prestatieafspraken met de politie en de gevolgen voor de justitiële, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke inbedding van de politie.
Tijdschrift voor Veiligheid, 6, 1, 36-50.

Vanaf 2003 bestaan er prestatieafspraken tussen de minister van BZK en de politiekorpsen in Nederland. Op voorhand lag spanning voor de hand met het politiewerk en politiebeleid in de praktijk, dat lokaal is ingebed in het maatschappelijke en het politiekbestuurlijke veld. Intensievere sturing van bovenaf met kengetallen en prestatie-indicatoren leek hier haaks op te staan.

 

Bruijn, H de (2007) Prestatiemeting en ketensamenwerking.
Tijdschrift voor Veiligheid, 6, 1, 51-62.

Dit artikel gaat over prestatiemeting. Ik sta in het bijzonder stil bij de vraag welke invloed prestatiemeting kan hebben op samenwerking in de justitiële keten. De opbouw van dit artikel is als volgt. In paragraaf 2 geef ik een algemeen beeld van prestatiemeting, gebaseerd op de stand van zaken in de literatuur. Wat weten we over de positieve en negatieve eff ecten van prestatiemeting? Welke factoren bepalen of een systeem positieve of negatieve eff ecten sorteert? Deze inzichten gelden in het algemeen, maar uiteraard ook voor prestatiemeting in ketens. In paragraaf 3 richt ik mij op een aantal ketenspecifieke aspecten van prestatiemeting. Ik stel me de vraag of prestatiemeting bevorderlijk kan zijn voor ketensamenwerking. Het antwoord hierop luidt dat hiertoe aan zeven condities moet zijn voldaan. Het is in redelijkheid nooit te verwachten dat aan deze condities wordt voldaan en dus komt in paragraaf 4 de vraag aan de orde hoe met de spanning tussen prestatiemeting en ketensamenwerking om te gaan.