Basisboek integrale veiligheid

Tijdschrift voor Veiligheid

Van ieder artikel kunt u een korte samenvatting raadplegen. Indien u toegang heeft tot de online versie van het Tijdschrift voor Veiligheid kunt u tevens doorklikken naar het gehele artikel.

Hooiveld, W. (2008) De beslissing die nooit genomen werd. Hoe de Bescherming Bevolking niet de nationale rampenbestrijdingsorganisatie werd.
Tijdschrift voor Veiligheid, 7, 1, 22-33.

De organisatie Bescherming Bevolking (BB) wordt na de Tweede Wereldoorlog opgericht om hulp te verlenen aan de bevolking in oorlogsomstandigheden. In de jaren van haar bestaan kent zij twee belangrijke periodes. De eerste omvat de jaren vijftig en zestig. In die periode wordt de BB weliswaar als een inadequaat functionerende organisatie gezien die niet in staat is de haar opgelegde taken te vervullen, maar dat leidt er niet toe dat de noodzakelijke maatregelen worden genomen om dat probleem op te lossen. In de tweede periode, de jaren zeventig en tachtig, worden als gevolg van toenemende kansen op rampen in vredestijd diverse pogingen ondernomen de taak van de BB te herdefiniëren: de organisatie zou een rol moeten gaan spelen als hulpverlener bij vredesrampen. Maar dit idee wordt niet doorgezet. De belangrijkste redenen voor deze ‘non-decision’ lijken de voortdurende onenigheden tussen de verantwoordelijke ministers en de Tweede Kamer te zijn, de verschillende visies die binnen de Tweede Kamer leven en het gebrek aan draagvlak op zowel lagere bestuurlijke niveaus als binnen de samenleving. Dit artikel beschrijft het proces en zoekt een verklaring voor de manier waarop met dit conflict wordt omgegaan in aansluiting op de machtstheorie van Lukes.

 

Marks, P. en R. Blokland (2007) Brandweerzorg en rampenbestrijding opgebrand? Over de effectiviteit en efficiëntie van complexe besluitvorming.
Tijdschrift voor Veiligheid, 6, 4, 20-34.

Binnen het beleidsveld van brandweerzorg en rampenbestrijding zijn veel bestuurlijke en operationele organisaties actief op het terrein van beleidsvorming. Aan de hand van onderzoek van een drietal projecten, te weten Verankering Kwaliteitszorg, Brandweerduiken en Multidisciplinaire Referentiekaders, zal duidelijk gemaakt worden hoe verhoudingen en verantwoordelijkheden binnen het beleidsveld van brandweerzorg en rampenbestrijding invloed hebben op de slagvaardigheid en eff ectiviteit van complexe besluitvorming. Geanalyseerd zal worden hoe strategie, rol en wederzijdse afhankelijkheid van actoren van invloed zijn op de besluitvorming, waarbij de inherente subjectiviteit die actoren aan problemen en vooral oplossingen meegeven expliciet gemaakt zal worden.