Basisboek integrale veiligheid

Tijdschrift voor Veiligheid

Van ieder artikel kunt u een korte samenvatting raadplegen. Indien u toegang heeft tot de online versie van het Tijdschrift voor Veiligheid kunt u tevens doorklikken naar het gehele artikel.

Gooren, J. (2011) De strafrechtelijke bescherming van jongeren tegen seksuele contactlegging.
Tijdschrift voor Veiligheid, 10, 2, 17-36.

Jongeren tussen de twaalf en achttien jaar worden volgens de Nederlandse wet strafrechtelijk beschermd tegen seksueel contact dat vrijwillig tot stand kan zijn gekomen. Voor jongeren die zonder dwang seksueel worden benaderd en/of zelf seksuele toenadering zoeken, geldt dat ze weliswaar worden beschermd tegen dat contact, maar tegelijkertijd een seksueel actieve rol kunnen hebben gespeeld. Dit artikel staat stil bij de wijze waarop ontuchtplegers seksueel contact leggen en hoe dergelijke contacten met jongeren zich gegeven de faciliterende rol van het slachtoffer kunnen voordoen. Met een politiële/justitiële bril zal worden gekeken naar de taxatie van zulke seksuele voorvallen. De richtinggevende vraag is hoe in de opsporing en vervolging gestalte wordt gegeven aan de bescherming van de jongere én aan de rechtsbescherming van de dader.

 

Wilsem, J. van (2010) Gekocht maar niet gekregen. Slachtofferschap van online oplichting nader onderzocht.
Tijdschrift voor Veiligheid, 9, 4, 16-29.

Hoewel oplichting van consumenten vaak voor lijkt te komen, wordt er relatief weinig onderzoek naar gedaan. In dit artikel wordt met slachtofferenquêtegegevens onder de algemene bevolking van 16 jaar en ouder (N=6,201) bestudeerd wie er slachtoffer worden van online aankoopfraude en wie niet. Aan de hand van de routine activiteitentheorie en zelfcontroletheorie worden hier verklaringen voor gezocht. Het blijkt dat mensen met een lage zelfcontrole vaker een aankoop doen die vervolgens niet geleverd wordt, evenals mensen die veel online aankopen doen en die zich veel op online fora vertonen. Deze resultaten duiden erop dat mensen met weinig zelfcontrole anders reageren op verdachte online aanbiedingen dan anderen.

 

Wijk, A. van (2010) Downloaders van kinderporno. Een overzicht van de literatuur.
Tijdschrift voor Veiligheid, 9, 4, 46-56.

In tegenstelling tot de fysieke misbruikers van kinderen is er over downloaders van kinderporno weinig bekend. In dit artikel staat de persoon van de downloader centraal. De kernvragen in dit artikel zijn: wie zijn de downloaders, wat zijn hun achtergronden, waarom en hoe downloaden zij kinderporno, hoe gedragen zij zich offline en online en welke typen zijn te onderscheiden? Een eenduidig antwoord op deze vragen is thans niet te geven. Er is meer, bij voorkeur longitudinaal, onderzoek nodig naar risicofactoren voor het downloaden van kinderporno en de verschillende typen downloaders. De aanpak van de downloaders vergt veel van het politieapparaat in termen van internationale samenwerking en het up-to-date houden van kennis en deskundigheid. Hiermee is ook de behandelpraktijk gediend, die mede afhankelijk is van een goed uitgevoerd politieonderzoek.

 

Leukfeldt, R., W. Stol, R. Kaspersen, J. Kerstens en A. Lodder (2009) Filteren op internet. De rol van de Nederlandse overheid in het blokkeren van kinderpornografische websites.
Tijdschrift voor Veiligheid, 8, 4, 36-50.

Verspreiding van kinderpornografie op internet geldt als een groot maatschappelijk probleem. Een middel dat de Nederlandse overheid, en namens haar de politie, daar tegen inzet is het blokkeren van kinderpornografisch materiaal. De mogelijkheden van de Nederlandse overheid om effectief te filteren blijken echter beperkt. De accuratesse van bestaande filters is niet groot en ze kunnen eenvoudig worden omzeild. Daarnaast worden mogelijkheden begrensd door grondrechten en het ontbreken van strafvorderlijke bevoegdheden. De politie wordt daardoor belast met de uitvoering van een taak die veel tijd vergt, maar waarvan niet duidelijk is wat het oplevert.

 

Buschman, J. en D. Krapohl (2009) Additioneel seksueel gedrag van linderpornodownloaders. Onderzoek naar additioneel seksueel gedrag met kinderen in een groep van 38 kinderpornodowmloaders met behulp van gecombineerde zelfrapportage en polygrafie (Sexual History Disclosure Polygraph Examinations).
Tijdschrift voor Veiligheid, 8, 3, 17-29.

In dit artikel wordt een verkennend onderzoek gepresenteerd naar mannen die voor het eerst behandeld worden voor het downloaden van kinderporno. Het onderzoek gaat systematisch in op verschillende soorten seksueel gedrag ten opzichte van kinderen, zoals dat vertoond werd door 38 mannen die veroordeeld waren voor het bezit van kinderporno. De resultaten wijzen uit dat een combinatie van zelfrapportage en polygrafie betere risicoprofielen geeft dan zelfrapportage alleen.