Basisboek integrale veiligheid

Tijdschrift voor Veiligheid

Van ieder artikel kunt u een korte samenvatting raadplegen. Indien u toegang heeft tot de online versie van het Tijdschrift voor Veiligheid kunt u tevens doorklikken naar het gehele artikel.

Wilsem, J. van, en M. van der Woude (2011) Zijn Nederlandse burgers echt enthousiast over de nieuwe antiterrorismemaatregelen? Een vergelijking van attitudes en willingness to pay.
Tijdschrift voor Veiligheid, 10, 3, 17-35.

Sinds 2001 is in Nederland een uitgebreid instrumentarium aan antiterrorismewet- en -regelgeving tot stand gekomen. Tot nu toe ontbreekt het echter aan inzicht in het draagvlak onder de bevolking hiervoor. In dit artikel gaan we voor vier recent ingevoerde maatregelen, zoals verruiming fouilleermogelijkheden en verruiming bijzondere opsporingsbevoegdheden, na wat de publieke opinie hierover is. Twee random samengestelde groepen kregen één van twee typen vragen te beantwoorden: attitudevragen of vragen naar de bereidheid er extra belasting voor te betalen. Er blijkt sprake van een positieve attitude ten aanzien van het nieuwe antiterrorismebeleid, maar tegelijkertijd van een lage betalingsbereidheid. De resultaten wijzen erop dat onderzoek naar publieke opinie omtrent terrorismebestrijding genuanceerd moet worden uitgevoerd.

 

Hulst, R.C. van der (2009) Terroristische netwerken en intelligence: een sociale netwerkanalyse van de Hofstandgroep.
Tijdschrift voor Veiligheid, 8, 2, 8-27.

Radicalisering en terrorisme vormen belangrijke speerpunten binnen het Nederlandse veiligheidsbeleid. Het vergroten van inzicht in de wijze waarop jihadistische netwerken zijn georganiseerd, met specifieke aandacht voor de onderliggende sociale structuren, biedt belangrijke aanknopingspunten in de effectieve bestrijding ervan. Sociale netwerkanalyse (SNA) is een rekenkundige methode waarmee inzicht wordt verkregen in structuren en patronen die van wezenlijk belang zijn voor het begrijpen, analyseren, voorspellen en beïnvloeden van criminele en terroristische activiteiten. Deze casus beschrijft enkele resultaten van een exploratieve sociale netwerkanalyse van de Hofstadgroep. De belangrijkste sleutelfiguren die worden geïdentificeerd (onder wie Mohammed B.), komen in grote lijnen overeen met het strafproces in eerste aanleg. De resultaten suggereren dat het kwantificeren van netwerkstructuren cruciale informatie kan opleveren.

 

Brake, H. te, M. van der Post en A. de Ruijter (2008) Veerkracht. Van concept naar praktijk.
Tijdschrift voor Veiligheid, 7, 2, 54-68.

Met ondersteuning van de Europese Unie is tussen 2005 en 2007 het project ‘Citizens and Resilience’ uitgevoerd, met als doel de bevolking te betrekken in de voorbereiding op terrorisme. Het concept ‘veerkracht’ is als uitgangspunt genomen om een drietal concrete producten te ontwikkelen. Ten eerste is een handreiking voor hulpverleners ontwikkeld, die zich richtte op de veerkracht binnen de gemeenschap. Een tweede product richtte zich specifiek op kinderen: een musical met lesmateriaal om kinderen op speelse wijze veerkracht bij te brengen. Ten slotte werd als derde product een publiekscampagne voor Europa ontwikkeld, waarbij een algemeen acceptabel symbool is ontwikkeld voor veerkracht. Onderzoek naar de rol van de burgers tijdens een ramp wijst uit dat getroffenen zelf, of mensen in de nabijheid van een rampgebied, heel goed in staat zijn in de eerste periode na de ramp hulp te verlenen. Het uitgangspunt van dit artikel is dat de bevolking niet alleen beschermd dient te worden voor de gevolgen van rampen of terrorisme, maar ook geëquipeerd moet worden zichzelf te beschermen. Daarvoor is het van belang de ‘veerkracht’ van de bevolking te versterken. In het navolgende maken we duidelijk wat onder het concept veerkracht wordt verstaan. Bovendien wordt de ontwikkeling van een drietal concrete producten beschreven, die ten doel hebben de veerkracht onder de bevolking te versterken.